You Are the Apple of My Eye (2011)

Genre : Drama, Romance

Cast : Zhendong Ke as Ching-Teng Ko , Michelle Chen as Chia-Yi Shen , Owodog as Kuo-Sheng Tsao , Chang-Hsien Tsai as Ying-Hung Liao , Sheng-yu Yen as Bo-Chun Hsu , Wan Wan as Chia-Wei Hu


Watch You Are the Apple of My Eye (2011) Trailer