Flying Swords of Dragon Gate (2011)

Genre : Action, Adventure

Cast : Jet Li as Zhao Gwai On , Xun Zhou as Ling Yan Qiu , Kun Chen as Yu Hua Tian / Bok Chang Zhou / Blade in the Wind , Yuchun Li as Gu Shao Tang , Mavis Fan as Su Huai Yong , Siu-Wong Fan as Ma Jing Liang , Chia Hui Liu as Wan Yue Liao rest of cast listed alphabetically: , Chien Sheng as Tan Lu Ji

Plot : Set three life succeeding Dragon Inn, innkeeper Jade has departed with one more saloon has risen derive pleasure the ashes – single that’s staffed by marauders masquerading since law-abiding citizens, who expect to stumble on the fabled squandered city buried inside the desert.


Watch Flying Swords of Dragon Gate (2011) Trailer