Dead Sushi (2012)

Genre : Action, Comedy, Horror

Cast : Asami as Yumi Hanamaki, Jiji Bû as Keiko’s father, Yasuhiko Fukuda as Eggy (voice), Hiyori Hachiya, Aiko Hashiuchi, Miho Hoshino, Nao Ibaraki, Yûya Ishikawa, Kentaro Kishi, Marin., Shigeru Matsuzaki as Sawada, Maaya Morinaga, Hiroaki Murakami, Yui Murata as Miss Enomoto, Takashi Nishina, Ayaka Obu, Kentarô Shimazu as Yamada, Takamasa Suga, Rina Takeda as Keiko, Demo Tanaka, Toru Tezuka, Kanji Tsuda as Chef Tsuchida, Muneyori Yao

Search terms:
  • dead sushi download
  • dead sushi stream

Watch Dead Sushi (2012) Trailer